Jiří Moravec
Ke Skalce 1002
561 69  Králíky

+420 607 667 233
motocentrumkralikyseznam.cz

www.motokraliky.cz
www.moto-benelli.cz
Máte dotaz? Napište nám:

- Vyplňte mailový kontakt na Vás
- Vepište Váš dotaz
- Opište spam kod
- Odešlete

Nezapomeňte připsat jakého sortimentu se Váš dotaz týká!
Zásady ochrany osobních údajů

Podnikatelského subjektu
Jiří Moravec
se sídlem Ke Skalce 1002, 561 69 Králíky
identifikační číslo: 74844610
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Podnikatelský subjekt Jiří Moravec, jako správce Osobních údajů, v souladu s čl. 13 Nařízení
Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  2016/679,  ze  dne  27.  dubna  2016,  o  ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES  (dále  jen  „GDPR“)  poskytuje  subjektu  osobních  údajů
informaci, že zpracovává osobní údaje.
Zásady ochrany osobních údajů doplňují Obchodní podmínky podnikatelského subjektu Jiří
Moravec.


2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným
způsobem.
2.2. Osobní údaje jsou a budou zpracovány v rozsahu:
Jméno  a  příjmení,  adresní údaje,  emailová  adresa,  lokační adresa,  telefonní  číslo,
identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající
fyzické osoby.
2.3. Subjekt  osobních  údajů  je  povinen,  poskytnout  podnikatelskému  subjektu  Jiří
Moravec  jen  pravdivé  a  úplné  osobní  údaje.  Za  správnost  a  pravdivost  osobních
údajů odpovídá subjekt osobních údajů.
2.4. V případě,  že  subjekt  osobních  údajů  neposkytne,  podnikatelskému  subjektu  Jiří
Moravec osobní údaje  v požadovaném rozsahu, není možné uzavřít  smlouvu, nebo
poskytnout službu.
2.5. Podnikatelský  subjekt  Jiří  Moravec  vynaloží  maximální  úsilí,  aby  nedošlo
k neoprávněnému zpracování osobních údajů.


3. DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Splnění smlouvy a poskytování služeb;
3.2. Oprávněný zájem správce (ochrana práv a chráněných zájmů správce);
3.3. Marketingové a obchodní nabídky;3.4. Splnění právní povinnosti (daňové, účetní, archivační apod.).


4. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu 3 let po roce, v němž došlo
k poskytnutí marketingové,  nebo  obchodní nabídky podnikatelským subjektem Jiří
Moravec.
4.2. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let po roce, v němž došlo
k uzavření  smlouvy,  nebo  poskytnutí  služeb  podnikatelským  subjektem  Jiří
Moravec.
4.3. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let po roce, v němž došlo
k uzavření smlouvy, nebo poskytnutí služby podnikatelským subjektem Jiří Moravec
subjektu údajů, registrovaného k dani z přidané hodnoty.
4.4. Po uplynutí doby uvedené v odstavci 4.1, 4.2 a 4.3, správce osobních údajů zajistí
jejich výmaz, nebo je anonymizuje.


5. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

5.1. Podnikatelský subjekt Jiří Moravec je oprávněn, předat nezbytné osobní údaje třetím
osobám, za účelem doručení zboží, služeb, vyřízení reklamací, zasílání obchodních
sdělení, informací vztahujících se ke zboží, nebo k poskytovaným službám.
5.2. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.


6. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ

6.1. Právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování, založená
na  souhlasu  uděleném,  před  jeho  odvoláním,  tato  skutečnost  nemá  vliv  na
zpracování osobních údajů z jiného právního titulu [čl. 13 GDPR];
6.2. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů [čl. 13 GDPR];
6.3. Právo požadovat přístup k jeho osobním údajům [čl. 16 GDPR];
6.4. Právo na opravu poskytnutých osobních údajů [čl. 17 GDPR];
6.5. Právo na výmaz poskytnutých osobních údajů [čl. 18 GDPR];
6.6.  Právo na omezení zpracování osobních údajů [čl. 19] GDPR;
6.7. Právo na přenos osobních údajů na jiného správce [čl. 20 GDPR];
6.8. Právo vznést námitku, proti zpracování osobních údajů [čl. 21 GDPR].


7. INFORMACE K UPLATNĚNÍ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Subjekt  osobních  údajů  může,  podle  odst.  6.3  a  6.7,  uplatnit  svá  práva  formou
datové zprávy, opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem, zaslané na adresu
motocentrumkraliky@seznam.cz,  nebo  dopisem  s úředně  ověřeným  podpisem,
zaslaným na adresu sídla společnosti.
V dokumentu musí být uvedena, kromě požadovaných údajů i emailová adresa, pro
autentizaci subjektu  údajů.  V případě,  že  subjekt  údajů  neprokáže  svoji  totožnost,
nelze  jeho  požadavku  vyhovět.  Právem získat  požadované  informace,  nesmějí být
nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
7.2. Subjekt osobních údajů může, podle odst. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, svá práva uplatnit
písemnou formou v elektronické podobě na adrese motocentrumkraliky@seznam.cz,
nebo  na výše uvedené adrese podnikatelského  subjektu. Právní základ uplatnit  svá
práva, podle předchozí věty předpokládá, samotnou existenci zpracování osobních
údajů subjektu údajů. V opačném případě, nelze požadavku subjektu údajů vyhovět.
7.3. Správce  osobních  údajů  poskytne  požadované  informace,  podle  čl.  6  v přiměřené
lhůtě,  nejpozději  do  jednoho  měsíce.  V případě,  že  subjekt  údajů  uplatní  právo
v elektronické  formě,  správce  údajů  poskytne  informace  rovněž  v elektronické
formě, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob poskytnutí informací.
7.4. Správce osobních údajů  může, v případě opakované  a  nedůvodné žádosti subjektu
údajů, o poskytnutí zpracovávaných osobních údajů, účtovat přiměřený poplatek na
základě administrativních nákladů.
7.5. Subjekt osobních údajů se může, podle odst. 6.2 obrátit přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.


8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1. Všechny právní vztahy uskutečněné, v souvislosti se zpracováním Osobních údajů,
se řídí právem České republiky. Pro řešení případných soudních sporů jsou příslušné
české soudy.
8.2. Zásady  ochrany  osobních  údajů  doplňují  Obchodní  podmínky  podnikatelského
subjektu Jiří Moravec.
8.3. Práva subjektu osobních údajů lze uplatnit na adrese Jiří Moravec, Ke Skalce 1002,
561 69 Králíky, nebo na elektronické adrese motocentrumkraliky@seznam.cz.
8.4. Subjekt  údajů  má  právo  obrátit  se  na  Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů;
www.uoou.cz.
8.5. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.